Yrke: Chef

Yrke: Chef

Att vara chef och ledare är ett spännande och roligt yrke som ger dig möjligheter att påverka och utveckla den verksamhet du är chef för. Hur framgångsrik du blir som chef handlar ytterst om din förmåga att leda verksamheten och få personalen med dig.

Din roll som chef

Som chef har du formella befogenheter och en administrativ och ledande funktion i organisationen. Du ansvarar ytterst för resultat, ekonomi och produktivitet. Som arbetsgivarens representant har du ansvar för verksamhetens planering och uppföljning avseende

  • Ekonomi och resultat
  • Administration och organisation
  • Lönesättning och utveckling av verksamhet och personal
  • Information och förhandlingar
  • Arbetsmiljö, diskrimineringsfrågor och personalsociala frågor.

Att chefa och leda

Det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkas detta av dina handlingar, förhållningssätt och ledarstil. I medarbetarundersökningar brukar ett öppet klimat och en bra dialog med chefen lyftas fram som faktorer som får medarbetare att trivas på jobbet.

Dagens ledarskap beskrivs ofta som en relation. Personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i chefs- och ledarskapet.

Ditt ledarskap formas av olika förutsättningar. Genom att vara tydlig med vem du är, vad du står för och vilka normer som du vill ska gälla skapar du grunden för ett gott arbetsklimat. En chef måste erövra sina medarbetares och sin personals förtroende. Ledarskapet är ett resultat av relationer och mänskligt samspel.